sobota 19 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Drukuj

 

 Regulamin konkursu fotograficznego

 


 

       

I Cel Konkursu

       

 

1. Celem konkursu jest:
- stworzenie zbioru fotografii dokumentujących życie zawodowe i prywatne mieszkańców Polski początków drugiej dekady XXI w. ,wydanie ich w formie albumu oraz prezentowanie ich w formie wystaw w Kraju i za granicą
integracja środowisk lokalnych i zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;

 

 
     
II Organizator i Adresaci Konkursu        


1.
Organizatorem konkursu jest Fundacja POMIĘDZY zwana dalej „Organizatorem”;

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które nadesłały fotografie i podpisały  oświadczenia;

3. Uczestnicy Konkursu mogą reprezentować organizacje, instytucje i firmy za ich zgodą wyrażoną przez podpisanie oświadczenia;

4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia, jego udział w konkursie może się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który wraz z Uczestnikiem podpisuje oświadczenie;

 

 

     
 III Zasady udziału w Konkursie        


1.
Konkurs trwa od 1-go czerwca 2013 do 1-go czerwca 2015 i podzielony jest na etapy kwartalne, półroczne i roczne;

2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie;
3. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności;

4. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia;

5. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn w szczególności, gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji;

6. Zdjęcia konkursowe powinny być wykonane na terenie Polski w latach 2011-2015, a swoją tematyką powinny obejmować:

I – Moja praca

II – Nasze świętowanie

III – Czas z rodziną i przyjaciółmi

IV - Moja rodzina i nowinki techniczne

V - Moja rodzina i zwierzaki

VI – Ja i moje hobby

VI – Międzypokoleniowa wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności w domu i w firmie

(powyższe kategorie mogą ulec zmianie);

7. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną ilość zdjęć przez cały czas trwania konkurs;
8. Organizator dopuszcza prace w formie plików JPG na płycie CD-DVD lub przesłane drogą
elektroniczną (zdjęcie powinno mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi oraz maksymalnie rozmiar do 7 MB) o jakości umożliwiającej wydruk cyfrowy w formacie min. 21 x 29 cm max 100 x 70 cm;
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej i nie związane z tematem konkursu;
10. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
11. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo;
12. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji zgodny z odpowiednim opisem w formularzu zgłoszeniowym;
13
. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (dla uczestników indywidualnych) i załącznik nr 2 (dla instytucji, organizacji i firm) do regulaminu konkursu;
14. Złożenie Formularza zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
15. Prace na nośnikach CD lub DVD należy dostarczyć na adres: Fundacja POMIĘDZY ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów k/Wrocławia lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ludzie codzienni Ludzie odświętni”;
16. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych;
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim;
18.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają Regulamin Konkursu.
19. W Konkursie mogą brać udział członkowie Komisji Konkursowej, Zarządu i Rady Fundacji oraz członkowie ich rodzin - jednak ich prace nie mogą być nagradzane;

 

 
     
IV Ocena prac i nagrody w Konkursie        
 

1. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Fundacji POMIEDZY. Skład komisji może się zmieniać w czasie trwania Konkursu;

2. Na podstawie dokonanej oceny, Komisja konkursowa wyłoni najlepszą fotografię, której zostanie przyznana Nagroda Główna Konkursu. Komisja konkursowa przyzna ponadto wyróżnienia w każdej kategorii tematycznej autorom najlepszych zdjęć;

3. W przypadku jednakowej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Prezes Zarządu Fundacji;

4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu wygranej w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, w których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, zwycięzca obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej;

5. Na podstawie art. 41 ust. 7 ww. ustawy w przypadku nagród rzeczowych, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760 złotych, Organizator zobligowany jest do pobrania od zwycięzców kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, stanowiącej 10 % wartości wygranej przed jej udostępnieniem;

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę;

Prawo do odbioru nagrody może być przeniesione na osobę trzecią, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem konkursu;

7. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną drogą elektroniczną lub telefonicznie;

8. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejsca zamieszkania) na stronie internetowej zawierającej listę Zwycięzców oraz w materiałach promocyjnych;

9. Terminarz:

 - nadsyłanie prac: od 1 września 2013 r. do 1 września 2015

pozostałe terminy zostaną wskazane w miarę trwania Konkursu;

10. wyniki konkursu ogłaszane będą na stronie internetowej www.fundacja.org i profilu Fundacji na Facebooku.
11. Wręczenie nagród odbywać się będzie po zakończeniu każdego etapu Konkursu;
12. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna;

13. W wypadku pojawienia się sytuacji niekreślonych w Regulaminie, Komisja konkursowa będzie mogło wydać, w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię;
 

  
 

     
V. Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs        


1.
Organizator uzyskuje prawo do:

a) publikacji nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w albumie będącym podsumowaniem Konkursu;

b) umieszczania ww. na stronie Fundacji POMIĘDZY, na profilu Konkursu na Facebooku, w prasie;

c) wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w formie wystaw i ekspozycji w różnych miejscach w Kraju i za granicą;

d) wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach;

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 2-4 niniejszego regulaminu;

      
VI. Prawa autorskie        


1.
W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego  pracy konkursowej;

b) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;

c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

d) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Pisemne oświadczenie uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, jest integralnym elementem Formularza zgłoszeniowego.

  


     

VII. Informacje organizacyjne

       


1.
Informacje na temat Konkursu można uzyskać w biurze Fundacji POMIĘDZY w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 57 tel. (71) 398 09 71, tel. (61) 649 14 81 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Regulamin Konkursu „Ludzie codzienni Ludzie odmienni” dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pomiedzy.org;

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie;

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego;

       
  ...........................................................