piątek 18 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

 

  Fundacja POMIĘDZY powstała na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności

 
... ......... .............                                     
 

"Możesz nauczyć się o wiele więcej od swoich dzieci, aniżeli one uczą się od Ciebie.
Poprzez Ciebie poznają świat, który już przeminął, Ty w nich natomiast odkrywasz świat,
który
właśnie się rodzi.
"

Friedrich Rückert
   

 

Kierując się tą myślą prowadzimy działania służące Wszechstronnej Wymianie Wiedzy.
Wierzymy, że wiedza służy rozwojowi, poszerzaniu świadomości, pokonywaniu barier...

 

                                     

 

 
 

 

 
 

Fundacja POMIĘDZY

realizuje swoje cele m.in. poprzez szkolenia, konferencje, spotkania oraz imprezy związane z wymianą
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, informatyki i nowoczesnych technologii, medycyny i ochrony zdrowia, ochrony naturalnego środowiska, prawa, sztuki, historii, filozofii, etyki, pedagogiki, psychologii, najnowszych odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania.


Propagujemy wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, otwarcie na nową wiedzę i nowe doświadczenia, współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz  racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

 

 

 

     
   Główne cele:  
 

 Integracja ludzi i środowisk

 
 

 Każde pokolenie i każde środowisko dysponuje wyjątkowym potencjałem intelektualnym, kulturowym
i społecznym. Mówiąc o środowisku myślimy o zbiorowości ludzi utożsamiających się z określonym systemem wartości i przekonań; używających tych samych symboli, praktykujących te same obrzędy - świadomych swojej odrębności.  Jedną z cech środowiska jest jego większa lub mniejsza izolacja od innych środowisk - nierzadko stwarzająca bariery i ograniczająca możliwości wymiany intelektualnej i kulturowej. Podjęliśmy więc działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk - szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Działania na rzecz międzyśrodowiskowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności służące zarówno wzbogacaniu wiedzy jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. Zasadne wydaje się stałe uświadamianie, że różnorodność wzbogaca każde społeczeństwo a do jego rozwoju niezbędne jest harmonijne współistnienie grup i społeczności o odmiennych wartościach, zwyczajach, normach,  wierzeniach.

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Zależy nam także na integrowaniu środowisk lokalnych, szczególnie w miejscowościach, które dynamicznie się rozwijają i gdzie stale przybywają nowi mieszkańcy. Dlatego inicjujemy i wspieramy działania służące integracji lokalnych środowisk i budowaniu tożsamości lokalnej poprzez spotkania służące budowaniu wspólnoty poprzez wzajemnemu poznanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

 

 

 

 
    
     
 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH - przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek i pochodzenie - promowanie przedsiębiorczości,
wspieranie w rozwoju zawodowym

 
     
 

Celem naszych działań jest promowanie przedsiębiorczości m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych - szczególnie osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji: niepełnosprawnych, osób samodzielnie wychowujących dzieci, opiekunów osób chorych, kobiet wracających do pracy po urlopach wychowawczych.

 
     
    
     
     
   Z myślą o młodzieży wchodzącej na rynek pracy i ich przyszłych klientach, partnerach i pracodawcach proponujemy działania służące rozwojowi kompetencji społecznych - równie ważnych na rynku pracy jak przygotowanie zawodowe. więcej..."  
     
 
     
  Nasze działania kierujemy także do kobiet aspirujących bądź pełniących funkcje kierownicze, których kariera dotarła do poziomu "szklanego sufitu", oraz do pań, które uważają, że ich zarobki są niższe niż płace mężczyzn o takich samych kwalifikacjach na takich samych stanowiskach. Promujemy stałe uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz rozwijanie kompetencji społecznych - tak, by kobiety mając wiedzę, umiejętności i świadomość swojej wartości, mogły sięgać po najwyższe stanowiska i aby za pracę były wynagradzane tak samo jak mężczyźni. więcej...  
     
 
     
   Sheryl Sandberg: Dlaczego mamy za mało kobiet-liderów
Artykuł nt. sytuacji kobiet na rynku pracy
Artykuły prasowe nt. rynku pracy
 
     
  promocja idei wolontariatu,
wsparcie dla społeczników
 
     
 
     
 

Działacze organizacji pozarządowych, wolontariusze i społecznicy swoją pracą wpływają na poprawę jakości życia całego naszego społeczeństwa. Zasadne zatem jest szczególne wspieranie osób, których praca jest tak ważna w każdej  społeczności.

Naszym celem jako fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności między społecznikami z różnych środowisk. Zależy nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ich codziennej pracy oraz pogłębianiu wiedzy specjalistycznej, wiedzy z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych i pracy z wolontariuszami jak i wzmacnianiu umiejętności społecznych. Ważne dla nas jest także wzmacnianie motywacji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, ekologiczne zarządzanie własnym życiem i szeroko pojęty rozwój osobisty.

 

 


 

 ***

Fundacja POMIĘDZY działająca na rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej a członkowie Zarządu i Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnione w Fundacji funkcje.

 

 

    

    

    

    

  

    

    

   

 
... ......... .............     ........................................