sobota 19 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

 

Fundacja POMIĘDZY realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów,  oraz wszelkich wydarzeń związanych z wymianą i upowszechnianiem wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności społecznych jak i z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii, nowoczesnych technologii, medycyny i ochrony zdrowia, ochrony naturalnego środowiska, prawa, sztuki, historii, filozofii, etyki, pedagogiki, najnowszych odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania.

Cele statutowe Fundacji POMIĘDZY

INTEGRACJA ŚRODOWISK

4.inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności,
6.propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy rodzinie w obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych
7.inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących  promocji kultury i sztuki oraz ochrony tradycji  
11.wspieranie i inicjowanie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych, międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku marginalizacji i odrzucenia,
12.popularyzacja idei mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i integracji
16.działalność na rzecz edukacji i integracji przedsiębiorstw rodzinnych,
20.rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH - przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek i pochodzenie

1.inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie     
3.wymiana i upowszechnianie wiedzy, szczególnie z zakresu ekonomii i zarządzania, medycyny i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, informatyki i telekomunikacji, ochrony środowiska naturalnego, prawa, sztuki, historii, filozofii, psychologii, pedagogiki, andragogiki, odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania,      
5.inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka        
8.wszechstronne działanie na rzecz upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego     
9.wyrównywanie szans i możliwości edukacyjnych osób w różnym wieku,
10.działalność na rzecz zarządzania różnorodnością w zatrudnianiu pracowników i wspieranie idei elastycznych form pracy,   
12.stwarzanie i wspieranie alternatywnych form edukacji - propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod szybkiego uczenia się i uczenia innych 
13.wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju ludzi w każdym wieku w tym kształtowaniu postaw proekologicznych i prospołecznych, oraz racjonalnemu wykorzystaniu czasu wolnego  
17.działalność na rzecz propagowania równości płci,                              
18. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy


WSPIERANIE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU WOLONTARIUSZY, SPOŁECZNIKÓW,
DZIAŁACZY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

14.kształcenie wolontariuszy, działaczy i liderów organizacji pozarządowych, kadry pedagogicznej i andragogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania, integracji i rozwoju społecznego, równouprawnienia i wyrównywania szans społecznych
19.działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
21.działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ich praw, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej